Studenti

 Jméno Rok nástupu do projektu Typ studia Rok dokončení studia (Státní závěrečné zkoušky -  SZZ)  Téma bakalářské nebo diplomové práce

 Svobodová Kateřina 

 2008/09  bakalářské  Obhájeno 2010
 

Posouzení rychlostní silnice  R11 v úseku Jaroměř - Trutnov - hranice Polska, s důrazem na stavbu úseku 1108, z hlediska vlivů na životní prostředí.

 Svobodová Kateřina  2010/11  magisterské  obhájeno 2012  Posouzení vedení rychlostní silnice R35 v úseku Liberec-hranice ČR/PL
Jurenka Josef
 2009/10   magisterské  obhájeno 2011
 Vliv osvětlení na funkčnost migračních objektů
Blažek Jiří  2008/09  bakalářské  obhájeno 2011  

Vliv suburbanizačních procesů na dopravní situaci

 Komondiová Simona
 2009/10  bakalářské  obhájeno 2012 Zjištění hlukového zatížení v okolí zpomalovacího příčného prahu
 Richtrová Jana
 2009/10  bakalářské  obhájeno 2011
 Vliv výstavby pražského městského okruhu na hlukovou situaci
 Richtrová Jana  2011/12  magisterské  obhájeno 2013
 Porovnání hlukové zátěže při různé dopravní intenzitě v ulici Myslbekova
 Romanová Štěpánka
 2009/10  bakalářské  obhájeno 2011  Zhodnoceni migrační průchodnosti pro volně žijící živočichy
 Romanová Štěpánka  2011/12  magisterské  obhájeno 2013
 Vliv suburbanizace na dopravní obslužnost vybraných obcí
 Zimola Dominik
 2009/10  bakalářské  obhájeno 2011  Porovnání německé a české výpočtové metodiky hluku z dopravy
 Zimola Dominik  2011/12  magisterské  obhájeno 2013
 Porovnání české a německé výpčtové metodiky hluku v podmínkách intravilánu 
 Svatá Vendula
 2010/11   magisterské

 Obhájeno

2012

 Hluková zátěž obce Hrušová
 Světlíková Eva
 2010/11   magisterské  Obhájeno 2012  Hluková zátěž obce Olbramovice
 Chalupová Lenka
 2010/11  bakalářské  obhájeno 2011
 Hluk v silniční dopravě - návrh opatření na snížení jeho negativního vlivu na vybrané komunikaci ve městě Ústí nad Labem 
 Barcal Václav
 2011/12  bakalářské  obhájeno 2013
 Posouzení stávajícího obchvatu obce Líbeznice 
 Baroch Ondřej
 2011/12  bakalářské  obhájeno 2013
 Zjištění akustické situace na komunikaci Strakonická v městské části Lahovičky

Kraus Martin

 2012/13  bakalářské  obhájeno 2014
 Posouzení účinnosti vybrané protihlukové clony
 Kuchař Zdeněk  2012/13  bakalářské  obhájeno 2013
 Sledování vlivu povrchu vozovky na akustickou situaci v okolí
 Marjánko Robert  2012/13  bakalářské  obhájeno 2013
 Posouzení rychlodráhy Praha - Kladno 
 Hunal Lukáš
 2012/13  bakalářské  obhájeno 2014
 Návrh protihlukových opatření v obci Slavníč
 Kreuzer Tomáš
 2012/13  bakalářské  obhájeno 2014
 Řešení hlukové zátěže z dopravy ve městě Mýto
 Volf Jiří
 2012/13  bakalářské  obhájeno 2014
 Zhodnocení nízké protihlukové stěny podél železniční trati v Hlubočepech
 Nesnídalová Barbora
 2012/13  magisterské  obhájeno 2014
 Návrh integrovaného dopravního terminálu v centru Karlových Varů
 Baroch Ondřej
 2011/12  magisterské  obhájeno 2015  Vliv rychlosti na akustickou situaci v Lahovoičkách
 Barcal Václav
 2011/12  magisterské  obhájeno 2015 Posouzení dopravního spojení obce Líbeznice s mezinárodní silnicí E55
 Jelínková Barbara
 2013/14  magisterské  obhájeno 2015 Vliv severozápadní části MO na kvalitu ovzduší v Praze
 Kuchař Zdeněk
 2012/13  magisterské  obhájeno 2015  Pasportizace a návrh veřejného osvětlení v obci Květnice
 Teťana Makarčuková
 2013/14  bakalářské  obhájeno 2015  Posouzení vybraných migračních profilů z hlediska osvětlení
 Svobodová Kateřina
 2013/14  bakalářské  obhájeno 2015

Zhodnocení výsadby vzrostlé zeleně podél doppravních cest

 Šiklová Anna  2013/14  bakalářské  obhájeno 2015

Posouzení migračních profilů Žehuň a Voleč z hlediska hluku 

 Nováková Karolína
 2013/14  bakalářské  obhájeno 2016

Vliv silničního okruhu na životní prostředí v městské části Praha - Suchdol 

 Nedvěd Ondřej
 2013/14  bakalářské  obhájeno 2015 Zhodnocení akustické situace v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře
Hunal Lukáš  2012/13  magisterské  obhájeno 2016 Optimalizace protihlukových opatření na dálnici D1 vůči zástavbě obce Slavníč
 Kreuzer Tomáš
2012/13  magisterské  obhájeno 2016  Návrh opatření k minimalizaci hluku z dopravy na Město Mýto
 Volf jiří
2012/13  magisterské  obhájeno 2017  Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon
  Teťana Makarčuková  2013/14  magisterské  obhájeno 2017
 Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest
 Svobodová Kateřina  2013/14  magisterské  obhájeno 2017
 Vliv vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy
 Nedvěd Ondřej  2013/14  magisterské  obhájeno 2017
 Návrh opatření k minimalizaci hluku v ulici Hrnčířská v Kutné hoře
 Šiklová Anna  2013/14  magisterské  obhájeno 2017
 Vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci
  Nováková Karolína  2013/14  magisterské  obhájeno 2019
 Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy
Brejchová Nikola  2015/16  bakalářské  obhájeno 2017
 Dopravní stavby ve vztahu k chráněným plochám soustavy NATURA 2000
 Pogorelov Anton
 2016/17  bakalářské  obhájeno 2018
 Logistika vodní dopravy
Brejchová Nikola
 2016/17  magisterské    Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň
 Kristián Herceg
 2018/19
 bakalářské    Snižování negativních vlivů nákladní dopravy na životní prostředí
 Daria Trukhan
 2018/19  bakalářské    Hluková zátěž z dopravy v okolí Zámeckého rybníku v Děčíně