Informace

  • Není vám lhostejný stav našeho životního prostředí?
  • Chcete se naučit zacházet s nejmodernějšími přístroji používanými pro měření dopravního hluku a softwarem k jeho vyhodnocení?
  • Chcete vědět jak se měří a vyhodnocují imise a emise z dopravy?
  • Chcete vědět proč, kde a jak se budují přechody pro zvěř?
  • Zajímá Vás proces posuzování vlivů dopravních staveb na životní prostředí?
  • Zajímá Vás role dopravy v procesu suburbanizace?
  • Zajímá Vás otázka vegetace podél dopravních cest?

Pak právě pro Vás, budoucí bakaláře i inženýry, je tady projekt Doprava a životní prostředí, který vznikl rozšířením projektu Vztah dopravy ke krajině, otevřeného na ústavu K612 již v roce 1999.

Anotace

Projekt je zaměřen na problematiku dopravy a jejích vlivů na životní prostředí. V rámci práce v projektu jsou podrobně probírány jednotlivé negativní dopady, které doprava do životního prostředí vnáší. Studenti se nejprve seznamují s informačními zdroji věnujícími se dané tématice a poté jsou formou semestrálních prací vedeni k samostatné práci a orientaci v uvedené problematice. Součástí práce v projektu je také měření hluku v terénu, a to jak z dopravy silniční, tak i železniční, a jeho následné vyhodnocení. Mezi témata řešená v rámci diplomových prací patří především dopravní hluk, problematika navrhování zelených mostů (měření hluku a osvětlení na ekoduktech, průzkumy průchodnosti vybraného území v návaznosti na dopravní stavby, apod.) a metody posuzování dopravních staveb. Dále pak se studenti zabývají oblastí ochrany přírody ve vztahu k dopravním stavbám (např. střet s chráněnými plochami soustavy NATURA 2000, dopady zimní údržby na okolní prostředí, apod.) a problematikou výsadby zeleně podél dopravních cest. Zajímavou oblastí k řešení je také suburbanizace a její vlivy na dopravu i dopravní chování obyvatel suburbií. Okruh témat je však mnohem širší a iniciativa studentů věnovat se tomu problému, který se jim zdá důležitý, je vítána.

 

    
zvukoměr Brüel & Kjær zvukoměr Norsonic 140

 

Zehun

Ekodukt Žehuň  

Rybí přechod

Střekovská zdymadla v Ústí nad Labem - rybí přechod